آیتم های دوتا 2

دسته بندی :
اینم گذاستم برای یادآوری برای بزرگ تر شدن عکس روی آن کلیک کنید

DOTA 2 Items
PROTECTORATE

Cuirassdota2 Cuirass
Heartdota2 Heart
Black King Bardota2 Black King Bar
Aegis of the Immortaldota2 Aegis of the Immortal
Shiva's Guarddota2 Shiva's Guard
Bloodstonedota2 Bloodstone
Spheredota2 Sphere
Vanguarddota2 Vanguard
Blade Maildota2 Blademail
Soul Boosterdota2 Soul Booster
Hood of Defiancedota2 Hood of Defiance
ARCANE
SANCTUM

Sheepstickdota2 Sheepstick
Orchid Malevolecedota2 Orchid Malevolece
Cyclonedota2 Cyclone
Force Staffdota2 Force Staff
Dagondota2 Dagon
Necronomicondota2 Necronomicon
Ultimate Scepterdota2 Ultimate Scepter
Refresherdota2 Refresher
Veil of Discorddota2 Veil of Discord
SUPPORTIVE
VESTMENTS

Mekansmdota2 Mekansm
Vladmirdota2 Vladmir
Arcane Bootsdota2 Arcane Boots
Flying Courierdota2 Flying Courier
Bucklerdota2 Buckler
Ring of Basiliusdota2 Ring of Basilius
Pipedota2 Pipe
Urn of Shadowsdota2 Urn of Shadows
Headdressdota2 Headdress of Rejuvination
Medallion of Couragedota2 Medallion of Courage
Ancient Janggodota2 Ancient Janggo
ANCIENT
WEAPONRY

Rapierdota2 Rapier
Monkey King Bardota2 Monkey King Bar
Radiancedota2 Radiance
Butterflydota2 Butterfly
Greater Criticaldota2 Greater Critical
Basherdota2 Basher
Battlefurydota2 Battlefury
Mantadota2 Manta
Lesser Criticaldota2 Lesser Critical
Armletdota2 Armlet
Invisibility Sworddota2 Invisibility Sword
Ethereal Bladedota2 Ethereal Blade
ENCHANTED
ARTIFACTS

Sange and Yashadota2 Sange and Yasha
Satanicdota2 Satanic
Mjollnirdota2 Mjollnir
Skadidota2 Skadi
Sangedota2 Sange
Helm of the Dominatordota2 Helmet of the Dominator
Maelstromdota2 Maelstrom
Desolatordota2 Desolator
Yashadota2 Yasha
Mask of Madnessdota2 Mask of Madness
Diffusal Bladedota2 Diffusal Blade
GATEWAY
RELICS

Travel Bootsdota2 Travel Boots
Phase Bootsdota2 Phase Boots
Power Treadsdota2 Power Treads
Soul Ringdota2 Soul Ring
Hand of Midasdota2 Hand of Midas
Oblivion Staffdota2 Oblivion Staff
Perserverencedota2 Perserverence
Poor Mans Shielddota2 Poor Mans Shield
Bracerdota2 Bracer
Wraith Banddota2 Wraith Band
Null Talismandota2 Null Talisman
CACHE OF
QUEL-THELAN

Glovesdota2 Gloves
Lifestealdota2 Lifesteal
Ring of Regenerationdota2 Ring of Regeneration
Blinkdota2 Blink
Sobi Maskdota2 Sobi Mask
Bootsdota2 Boots
Gemdota2 Gem
Cloakdota2 Cloak
Magic Stickdota2 Magic Stick
Talisman of Evasiondota2 Talisman of Evasion
Ghostdota2 Ghost
ANCIENT OF
WONDERS

Claritydota2 Clarity
Flaskdota2 Flask
Tangodota2 Tango
Bottledota2 Bottle
Observer Warddota2 Observer Wards
Sentry Warddota2 Sentry Wards
Dustdota2 Dust
Courierdota2 Courier
Tp Scrolldota2 Tp Scroll
Smoke of Deceitdota2 Smoke of Deceit
SENA THE
ACCESORIZER

Gauntletsdota2 Gauntlets
Slippersdota2 Slippers
Mantledota2 Mantle
Branchesdota2 Branches
Belt of Strengthdota2 Belt of Strength
Boots of Elvenskin*
Robedota2 Robe
Circletdota2 Circlet
Ogre Axedota2 Ogre Axe
Blade of Alacritydota2 Blade of Alacrity
Staff of Wizardrydota2 Staff of Wizardry
Ultimate Orbdota2 Ultimate Orb
WEAPON
DEALER

Blades of Attackdota2 Blades of Attack
Broadsworddota2 Broadsword
Quarterstaffdota2 Quarterstaff
Claymoredota2 Claymore
Ring of Protectiondota2 Ring of Protection
Stout Shielddota2 Stout Shield
Javelindota2 Javelin
Mithril Hammerdota2 Mithril Hammer
Chainmaildota2 Chainmail
Helm of Iron Willdota2 Helm of Iron Will
Platemaildota2 Platemail
Quelling Bladedota2 Quelling Blade
LERAGAS
THE VILE

Demon Edgedota2 Demon Edge
Eagledota2 Eagle
Reaverdota2 Reaver
Relicdota2 Relic
HyperstoneHyperstone
Ring of Healthdota2 Ring of Health
Void Stonedota2 Void Stone
Mystic Staffdota2 Mystic Staff
Energy Boosterdota2 Energy Booster
Point Boosterdota2 Point Booster
Vitality Boosterdota2 Vitality Booster
Orb of Venomdota2 Orb of Venom

 
 نظر یادتون نره


نویسنده: dragon | پنجشنبه پنجم آبان ۱۳۹۰ - 11:37

آخرین مطالب

» ( پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ )
» DotA 2 Luna & Guardian Wisp Preview ( یکشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۱ )
» آموزش هيروي Mortred-Phantom Assassin ( شنبه هفدهم دی ۱۳۹۰ )
» آموزش هیروی باگ TinkeR ( شنبه هفدهم دی ۱۳۹۰ )
» دانلود مپ DotA 6.73b 6v6 ( شنبه هفدهم دی ۱۳۹۰ )
» DOTA 2 Gondar, Bounty Hunter Preview ( سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ )
» Dota Allstars 6.73 ( چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ )
» ساختار و قوانین missو evasionدر دوتا ( سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰ )
» DOTA 2 Ursa Warrior Preview ( سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰ )
» Dota2 updates LifeStealer And Dead Prophet ( چهارشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۰ )
» DotA 2 Patch notes ( چهارشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۰ )
» ماهنامه شماره ۱۱ ارور ( سه شنبه هشتم آذر ۱۳۹۰ )
 
ADS

درباره ما